Załatwianie spraw

Sekretariat młodzieżowy (pokój nr 15)
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00

Sekretariat dyrektora – kadry (pokój nr 107)
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00  

  1. Skargi i wnioski w Liceum przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły podczas godzin pracy.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  3. Kwalifikacja sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin organizacyjny LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

Ostania aktualizacja - 31 października 2023 14:59Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved