Zasady funkcjonowania

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa statut:


Ostania aktualizacja - 18 maja 2021 23:15Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved