Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
  • Telefon: (22) 619 20 91/92
  • Email: lo72@eduwarszawa.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie https://jasinski.edu.pl/https://jasinski.edu.pl/BIP/.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki pdf.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz zwiększenie czcionki powoduje nadmierne łamanie tekstu w kolumnie.
  8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Góral. Prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@jasinski.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 619-20-91. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie.
Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości ok. 50 m.
Do wejścia głównego prowadzi otwarty dziedziniec lub chodniki.
Nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku i pomieszczeń szkoły

Jest jedno wejście główne do budynku od ulicy Grochowskiej i dwa wejścia boczne przez patio oraz przez salę teatralną. Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla wózków. Wejście przez patio z boku budynku umożliwia dotarcie osobie na wózku do drzwi bocznych. Wejście przez salę teatralną poprzedzają schody bez podjazdów.
Stanowisko dozorcy znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dozorca zapewnia pomoc osobom niepełnosprawnym (informuje o rozmieszczeniu pomieszczeń, pomaga w dotarciu do pomieszczeń szkolnych).
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na niskim parterze. W budynku nie ma windy.
W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.