Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
 • Telefon: (22) 619 20 91/92
 • Email: lo72@eduwarszawa.pl

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023 / 2024

Skład nowego Samorządu:

 • Przewodniczący :  Alicja Żentkowska klasa III D
 • Zastępca przewodniczącego :  Patrycja Wytrykowska klasa III A
 • Sekretarz – Oliwier Łempicki klasa II D

Opiekunem Samorządu jest Pani Justyna Kucharz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

LXXII Liceum Ogólnokształcącego  im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Przedstawiciele ci tworzą Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Samorząd nosi nazwę „ Samorząd Uczniowski”.
  2. Siedzibą Samorządu jest LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen.  Jakuba Jasińskiego w Warszawie, ul. Grochowska 346/348.
  3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o przepisy prawa oświatowego  (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego Regulaminu, utworzonego na podstawie w/w przepisów oraz postanowień Statutu Szkoły.
  4. Pracę i działalność Samorządu  Uczniowskiego wspiera i nadzoruje w imieniu Rady Pedagogicznej i Dyrekcji szkoły Opiekun Samorządu.
  5. Czas trwania kadencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego wynosi 1 rok.
 2. Cele Samorządu Uczniowskiego.
  1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
  2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 3. Zadania Samorządu Uczniowskiego.
  1. Reprezentowanie społeczności szkolnej na terenie szkoły i poza nią.
  2. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
  3. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki.
  4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym.
  5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  6. Przedstawianie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi  szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich  jak:
   • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
   • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
   • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami – w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
   • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania, własnych zainteresowań;
   • prawo do organizowania akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących
 4. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego.
  1. Uchwalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  2. Przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa rady Ministrów.
 5. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego.
  1. Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów.
  2. Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
  3. Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
  4. Opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego.
  5. Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
  1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:
   • Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
   • dwóch Zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
   • Sekretarza Samorządu Uczniowskiego,
   • Samorządów Klasowych,
  2. Uchwały Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności 50% członków uprawnionych do głosowania.
  3. Kadencja Zarządu  Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
  4. Wszystkie uchwały i decyzje organów Samorządu Uczniowskiego  powinny zostać zaprotokołowane.
  5. Samorząd Uczniowski informuje uczniów o swojej działalności na zebraniach, przez komunikaty ustne, ogłoszenia pisemne w gablotach i informacje na stronie internetowej szkoły.
 7. Opiekun Samorządu.
  1. Opiekuna Samorządu wybiera Samorząd Uczniowski w głosowaniu bezpośrednim i tajnym.
  2. Zadaniem opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizacji jego zadań.
 8. Rozstrzyganie sporów między organami szkoły.
  1. W sytuacjach spornych między organami szkoły dotyczących zakresu kompetencji lub podjętych decyzji stosuje się następujący tryb postępowania:
   • Spór między Samorządem Uczniowskim a nauczycielem/nauczycielami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a w dalszej kolejności – organ nadzorujący lub prowadzący szkołę.
   • Spór między Samorządem Uczniowskim a radą Rodziców rozstrzyga Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów na posiedzeniu plenarnym.
 9. Ordynacja wyborcza.
  1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są na zasadzie równości, tajności i powszechności.
  2. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydują uczniowie ze wszystkich klas.
  3. Uczniowie zgłaszają swoje kandydatury do dotychczasowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego osobiście lub za pośrednictwem Samorządów Klasowych.
  4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
  5. Kandydatem może być każdy uczeń z klasy pierwszej lub drugiej  z zachowaniem co najmniej dobrym. Ponadto kandydat musi udzielać się społecznie w życiu szkoły oraz  nie powinien opuszczać zbyt dużej ilości zajęć szkolnych.
  6. Termin zgłaszania kandydatów upływa 2 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
  7. Kandydaci prezentują swoje programy w czasie kampanii wyborczej, trwającej nie dłużej, niż 3 tygodnie od daty ogłoszenia wyborów.
  8. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w trzecim tygodniu od dnia ogłoszenia wyborów organizuje zebranie Przewodniczących Samorządów Klasowych wszystkich klas,  na którym ogłasza oficjalną listę kandydatów. W czasie zebrania wybrana zostaje Niezależna      Komisja Wyborcza.
  9. Przewodniczący Samorządów Klasowych mają obowiązek zapoznania uczniów  swojej klasy z listą kandydatów.
  10. Niezależna Komisja Wyborcza przeprowadza głosowanie w każdej klasie. Każdy uczeń obecny w szkole w dniu wyborów ma prawo oddania jednego głosu na   dowolnego kandydata z listy.
  11. W głosowaniu biorą udział uczniowie klas I, II, III.
  12. Komisja Skrutacyjna podaje wyniki tego samego dnia lub najpóźniej następnego dnia do godziny 15.00.
  13. Czterem kandydatom, którzy uzyskali największa liczbę głosów przydzielane są funkcje odpowiednio do uzyskanej liczby głosów: Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
  14. Nowy Samorząd Uczniowski nie później, niż 7 dni po wyborach, organizuje zebranie informacyjne, na którym przedstawia Samorządom Klasowym plan pracy na swoją kadencję.
  15. Nowy Samorząd Uczniowski ma obowiązek wybrać wśród nauczycieli  swojego opiekuna; wybiera się go w głosowaniu tajnym przeprowadzonym wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego  (nauczyciel   musi uprzednio wyrazić zgodę na swoją kandydaturę).
  16. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego składa na ręce Dyrektora  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego oraz,  za pośrednictwem Przewodniczących Samorządów Klasowych, przedstawia go społeczności  szkolnej.
  17. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury  Samorząd Uczniowski organizuje wybory zgodnie z Ordynacją Wyborczą. Kandydat musi uzyskać 50%+ głosów. Pozostali członkowie Zarządu   wybierani są  na zebraniu klas I, II i III przez zgłoszenie się ochotników do sprawowania poszczególnych funkcji i głosowanie na nich. Kandydaci do pełnienia określonych funkcji powinni krótko przedstawić swoje propozycje do planu pracy.
  18. W przypadku zgłoszenia się dwóch kandydatów – zostają odpowiednio do  uzyskanych głosów Przewodniczącym i Zastępcą. Pozostałych członków  Samorządu Uczniowskiego wybiera się  na zebraniu klas I, II i III. W przypadku trzech kandydatów postępowanie jest analogiczne.
  19. W przypadku braku kandydata  Samorząd Uczniowski pełni funkcję jeszcze przez miesiąc, a następnie organizuje ponowne wybory. Jeżeli w wyniku tych wyborów nie uda się wyłonić nowego Zarządu – dotychczasowy Zarząd może pełnić funkcję przez następną kadencję albo rozwiązać się.
  20. Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu, na jego prośbę, towarzyszy w pracy przez jeden miesiąc Przewodniczący poprzedniej kadencji, wprowadzając go we wszystkie sprawy.
  21. Kadencja przewodniczącego trwa jeden rok (od wyborów do wyborów), lecz może on w uzasadnionych przypadkach zrezygnować wcześniej, przekazując pełnioną funkcję swojemu Zastępcy.
  22. Niedopuszczalne jest przedłużanie kadencji Samorządu Uczniowskiego bez zorganizowania wyborów.
  23. Uczniowie mają prawo do odwołania Zarządu Samorządu Uczniowskiego, jeżeli źle reprezentuje interesy młodzieży, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i lekceważy demokratyczny Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Wniosek o odwołanie, podpisany przez co najmniej 25% uczniów składany jest w formie pisemnej do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  24. Wybory do Samorządów Klasowych odbywają się na  godzinie wychowawczej na początku roku szkolnego.
  25. Kandydaci na Przewodniczącego, Zastępcę i Skarbnika  zgłaszają się sami lub ich kandydatury są wysuwane przez kolegów i koleżanki z klasy, po wyrażeniu przez zgłaszanych zgody.
  26. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być  przeprowadzone na wniosek własny Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub innych uczniów szkoły.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Samorząd Uczniowski dokumentuje swoją działalność,  sporządza plan pracy na dany rok szkolny oraz sprawozdanie ze swojej działalności.
  2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego znajduje się u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz w bibliotece szkolnej.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.